Rješavanje “Commit poslovnih pravila” na Oracle bazi

U zadnjih nekoliko godina, kod izrade aplikacijskog softvera sve se veća pažnja poklanja odvajanju sloja poslovnih pravila od ostala dva sloja (prezentacijskog i podatkovnog)…

SAŽETAK

Postoje dva pristupa tome gdje fizički implementirati sloj poslovnih pravila: na aplikacijskom serveru ili na serveru baze.
Prvi pristup je vjerojatno bolji kada aplikacija mora istovremeno raditi sa različitim bazama podataka. Ako aplikacija radi samo sa jednom bazom (npr. Oracle), vjerojatno je bolje sloj poslovnih pravila implementirati na bazi.
Međutim, postoje poslovna pravila koja prije verzije 8.0 Oracle baze nije bilo moguće u potpunosti podržati samo na strani baze. Takva pravila mogli bismo nazvati “COMMIT pravila”, jer se njihovo (ne)zadovoljavanje može provjeriti tek prije COMMIT-a transakcije, a ne u trenutku kada radimo neku DML naredbu.