PL/SQL++ (objektne osobine PL/SQL jezika – usporedba sa OOPL jezicima Java i Eiffel)

SAŽETAK

Oracle korporacija je 1997. godine objavila Oracle 8.0 verziju baze i nazvala ju objektno-relacijskom. U skladu s tim nadopunjen je i programski jezik PL/SQL (ali i SQL). Ta verzija baze, kao niti sljedeća verzija 8i (sa Javom unutar baze), nije imala neke važne objektne mogućnosti kao što su npr. nasljeđivanje, nadjačavanje metoda, polimorfizam. Te je mogućnosti Oracle uveo 2001. u bazi 9i. U radu se prikazuju neke objektne osobine Oracle PL/SQL 9i R2 jezika, ali bez prikaza objektnih osobina SQL jezika (prikazuje se rad sa tranzijentnim objektima, a ne sa perzistentnim objektima), čime je omogućena usporedba PL/SQL jezika sa OOPL jezicima Java i Eiffel.