Kriptografija u Oracle bazi

SAŽETAK

U radu se prvo prikazuju osnove kriptografije. Prikazuje se razlika između simetričnih kriptosustava (koji koriste isti ključ u procesu kriptiranja i procesu dekriptiranja) i asimetričnih kriptosustava (kriptosustava s javnim ključem). Nešto detaljnije se prikazuje asimetrični kriptosustav RSA. Zatim se prikazuje upotreba kriptografije u Oracle bazi. U prilogu se prikazuje matematička osnova kriptosustava RSA, te njegova programska realizacija (za prezentacijske svrhe).